Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lawerman.com B.V., gevestigd te Leeuwarden aan de Apolloweg 2 (8938 AT), hierna “Lawerman” genoemd. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Lawerman uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd. 1.2 De toepasselijkheid van algemene en / of andere (inkoop) voorwaarden van de wederpartij wordt door Lawerman uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of een of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Lawerman zijn aanvaard. 1.3 De wederpartij met wie eenmaal een overeenkomst is afgesloten onder deze voorwaarden aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten.

 1. Totstandkoming

2.1 Het doen van een offerte door Lawerman is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan veertien (14) dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. 2.2 De overeenkomst is eerst tot stand gekomen, zo Lawerman de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, dan wel Lawerman een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke uitvoering daarvan, zulks binnen vier weken na plaatsing van de order. Ook overeenkomsten aangegaan door handelsagenten, handelsreizigers en/ of andere tussenpersonen, binden Lawerman eerst nadat deze overeenkomsten door de directie van Lawerman schriftelijk zijn bevestigd, dan wel Lawerman feitelijk een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan. 2.3 Wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Lawerman en de wederpartij zijn overeengekomen.

 1. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

3.1 De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden de magazijnen van Lawerman als plaats van levering. 3.3 De aansprakelijkheid en het risico over de door Lawerman te leveren zaken gaan over op de wederpartij op het moment van aflevering van die zaken aan de wederpartij. 3.4 De door Lawerman geleverde zaken blijven eigendom van Lawerman totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit enige met Lawerman afgesloten overeenkomst is nagekomen:

de tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaak of zaken zelf;

de tegenprestatie voor krachtens de afgesloten overeenkomst ten behoeve van de wederpartij door (of namens) Lawerman verrichte of te verrichten werkzaamheden;

de eventuele vordering wegens niet-nakoming door de wederpartij met Lawerman gesloten overeenkomst.

3.5 Lawerman is bevoegd de geleverde zaken te revindiceren, indien de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen uit de tussen Lawerman en de wederpartij gesloten schriftelijke overeenkomst en de verplichtingen opgenomen in deze algemene voorwaarden. Lawerman is daarnaast tot revindicatie van de door haar geleverde goederen bevoegd vanaf het moment dat zij op grond van artikel 10 van deze algemene voorwaarden tot ontbinding van de overeenkomst tussen Lawerman en de wederpartij bevoegd is. 3.6 De wederpartij is verplicht terstond, in ieder geval binnen twee dagen na het eerste verzoek van Lawerman daartoe, aan Lawerman de gelegenheid te bieden om van haar recht tot revindicatie over te gaan en de wederpartij is verplicht actief mee te werken aan de uitoefening van het recht tot revindicatie van Lawerman, zodra Lawerman bevoegd is tot revindicatie. Hiertoe dient de wederpartij alle maatregelen te nemen die voor het effectief uitoefenen van het recht van revindicatie van Lawerman noodzakelijk zijn, waaronder het aan Lawerman toegang verlenen tot haar of aan derden toebehorende ruimtes, waar de door Lawerman geleverde goederen zich bevinden. 3.7 Indien er na verrekening met de waarde van de door Lawerman gerevindiceerde goederen nog een vordering van Lawerman op de wederpartij resteert, welke restvordering aan de hand van de administratie van Lawerman wordt bepaald, is de wederpartij binnen een termijn van zeven dagen na het eerste

verzoek van Lawerman daartoe verplicht mee te werken aan het opstellen van een in een notariële akte vastgelegde schuldbekentenis. 3.8 Indien de wederpartij haar verplichtingen in artikel 3.4 en artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden niet nakomt, is zij een direct door Lawerman opeisbare boete van € 5.000,- per dag vanaf het moment dat de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichtingen. 3.9
Voor leveringen naar andere landen in en buiten Europa gelden de navolgende bepalingen: 3.10 Wij behouden ons het recht van eigendom van de geleverde goederen voor tot het moment dat alle vorderingen die wij, op welke rechtelijke basis dan ook, ten opzichte van de zakelijke verbintenis hebben of nog zullen krijgen in hun geheel zijn voldaan. 3.11 Wij staan onze wederpartij doorverkoop via de gebruikelijke zakelijke weg herroepbaar toe. Dit recht vervalt in geval de betalingen worden stopgezet. De wederpartij draagt nu reeds alle vorderingen met nevenrechten die zij ten aanzien van de doorverkoop heeft aan ons over. De overdracht van deze vorderingen dient als zekerheid voor alle rechten als genoemd in cijfer 3.5.1. De wederpartij kan de overgedragen vorderingen invorderen, voor zover wij deze machtiging niet hebben ingetrokken. 3.12 De machtiging tot invordering vervalt zonder dat deze uitdrukkelijk is ingetrokken, indien de wederpartij de betalingen stopzet. Op ons verzoek dient de wederpartij ons onherroepelijk schriftelijk mede te delen aan wie goederen zijn doorverkocht en welke vorderingen zij hierdoor heeft op de koper. Zij dient op eigen kosten gelegaliseerde akten voor ons op te laten te stellen, waaruit blijkt dat de vorderingen aan ons worden overgedragen. 3.13 Het is de wederpartij niet toegestaan om op andere wijze te beschikken ten aanzien van voorwerpen die onder voorbehoud dan wel mede ons eigendom zijn ofwel ten aanzien van de aan ons overgedragen vorderingen. Pandbeslag of overige beperkingen van rechten ten aanzien van de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende voorwerpen dienen door de klant onmiddellijk aan ons te worden medegedeeld. 3.14 Wij hebben te allen tijde het recht om teruggave van de ons toebehorende goederen te eisen, indien de wederpartij ten aanzien van de betalingen in gebreke blijft of haar vermogenssituatie zich in wezenlijk opzicht verslechtert. Wanneer wij van dit recht gebruik maken, is, andere dwingende wettelijke bepalingen onverlet latende, alleen dan van terugtrekking uit de overeenkomst sprake, wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren. 3.15 Wanneer de waarde van de voor ons bestaande zekerheden onze vorderingen op de wederpartij met in totaal meer dan 20% overschrijdt, dan zullen wij op verzoek van de wederpartij zekerheden van onze keuze vrijgeven. 3.16 Voor zover nodig, en in afwijking van artikel 17.1, is op het eigendomsvoorbehoud en de hiermee in verband staande rechtshandelingen Duits recht (onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag) van toepassing.

 1. Informatieplicht

4.1 Op eerste verzoek daartoe van Lawerman is wederpartij verplicht aan Lawerman mede te delen haar juiste BTW-identificatienummer, alsmede de naam waaronder wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

 1. Prijzen

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten. 5.2 In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Lawerman gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.

 1. Zekerheid

6.1 Lawerman is gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalingsverplichting van wederpartij te vorderen.

 1. Reclame

7.1 De wederpartij dient de door Lawerman afgeleverde zaken en verrichte werkzaamheden bij aflevering, of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. De wederpartij dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de juiste zaken zijn

afgeleverd; - of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen althans, indien zij niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/ of normale doeleinden. 7.2 Worden gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij dit binnen 8 werkdagen na aflevering dan wel installatie schriftelijk aan Lawerman te melden per aangetekende post of per e-mail. 7.3 Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Lawerman, dan kan Lawerman hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren. 7.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen. 7.5 Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Lawerman.

 1. Garantie

8.1 Lawerman garandeert slechts dat de door haar afgeleverde zaken de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor enig bijzonder gebruik, welk bijzonder gebruik uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst tussen Lawerman en de wederpartij is overeengekomen. 8.2 Indien niet binnen de in artikel 7.2 genoemde termijn op de in artikel 7.1. genoemde wijze over het gebrek is geklaagd, vervalt het recht op garantie zoals dat in artikel 8.1 door Lawerman wordt gegeven.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Niet, niet tijdig en/ of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding. 9.2 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Lawerman, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden ter keuze van Lawerman zonder dat Lawerman tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is. 9.3 Onder overmacht aan de zijde van Lawerman is onder meer sprake indien Lawerman na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storing in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Lawerman als bij derden van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Lawerman ontstaan. 9.4 Aansprakelijkheid van Lawerman voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 9.5 De totale aansprakelijkheid van Lawerman wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal Euro 5.000,-. 9.6 De aansprakelijkheid van Lawerman wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij Lawerman onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lawerman ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lawerman in staat is adequaat te reageren. 9.7 De wederpartij vrijwaart Lawerman hierbij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door Lawerman geleverde zaken.

 1. Ontbinding

Lawerman is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of interesten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:

aan de wederpartij surseance van betaling is verleend;
ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd;

de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

de wederpartij overgaat tot staking, liquidatie of overdracht van zijn bedrijf, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de wederpartij wordt gelegd; de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt;

de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

de wederpartij, na een gerechtvaardigd verzoek van Lawerman daartoe, niet vrijwillig overgaat tot afgifte van de door Lawerman aan de wederpartij geleverde en aan Lawerman in eigendom toebehorende goederen.

 1. Opschortingrecht

Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Lawerman gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Lawerman het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.

 1. Betaling

12.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Lawerman, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Lawerman aangewezen bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, te geschieden, zonder korting of compensatie. 12.2 Lawerman is te allen tijde bevoegd om gebruik te maken van haar recht op verrekening. 12.3 Het is de wederpartij niet toegestaan enige vordering op Lawerman, uit welke rechtsverhouding ook ontstaan, met de vorderingen van Lawerman op de wederpartij in verrekening te brengen.

 1. Rente en kosten

13.1 Indien betaling niet binnen de in artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is wederpartij in verzuim en is Lawerman gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke handelsrente, een rente van 2% aan de wederpartij in rekening te brengen. 13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 125,-.

 1. Annulering

14.1 Indien een door Lawerman aanvaarde opdracht door de wederpartij wordt geannuleerd, is Lawerman gerechtigd, mits die annulering door Lawerman wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de eventuele kosten en schade die Lawerman lijdt door de annulering, waaronder door toeleveranciers aan Lawerman in rekening gebrachte kosten. 14.2

Lawerman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor regresvorderingen van haar wederpartij, in het bijzonder van distributeurs of van andere wederverkopers van Lawerman haar producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid. 14.3 De wederpartij vrijwaart Lawerman voor regresvorderingen van haar wederverkopers van Lawerman haar producten, uit welke hoofde dan ook en meer in het bijzonder uit hoofde van productaansprakelijkheid.

 1. Persoonsgegevens

15.1 Lawerman leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, na. Indien de wederpartij zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de wederpartij hierover met Lawerman contact opnemen. Lawerman zal de wederpartij de gewenste informatie geven en, indien door de wederpartij gewenst, de gegevens

over de wederpartij aanpassen. 15.2 De door de wederpartij verstrekte gegevens worden door Lawerman gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden op genomen in een bestand.

 1. Bewijs

16.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van de wederpartij zijn de administratieve gegevens van Lawerman beslissend, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs. 16.2 Behoudens tegenbewijs gelden tussen Lawerman en haar wederpartij de op de factuur of vrachtbrief vermelde aantallen, maten en gewichten als juist. 16.3 Indien krachtens een met Lawerman gesloten overeenkomst door Lawerman aan de wederpartij een brief wordt verzonden of een mededeling wordt gedaan, ontstaat het daarmee beoogde rechtsgevolg op het moment van ter post bezorging, ook al zou de brief of mededeling niet door de geadresseerde worden ontvangen of in ontvangst zijn genomen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle offertes, transacties en de door Lawerman met de wederpartij gesloten overeenkomsten, is –voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald- uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 17.2 Alle geschillen samenhangende met en/ of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/ of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Leeuwarden, maar Lawerman houdt zich zelf het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter waar de wederpartij haar algemene zetel heeft. 17.3 Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de buitenlandse vertalingen daarvan, dient de Nederlandse tekst te gelden.